Instructor Attendence Record

Select Session


S.No. Name of Instructor Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 GAJRAJ SINGH YADAV 2020 22/23
2 DAYASHANKAR PARJAPATI 2020 21/23
3 SANDEEP KUMAR 21/23 22/23 19/21 20/21 20/25 22/25
4 HAWA SINGH SURELA 22/23 23/23 21/21 16/21 22/25 24/25
5 NARESH KUMAR JANGIR 2020 23/23
6 NIRMAL KUMAR GOYAL 2020 21/25
7 DAMODAR YADAV 2020 22/25
8 VIJAY SINGH GURJER 2020 20/23
9 NITESH YADAV 2020 18/23
10 PRAKASH CHAND YADAV 22/25 22/25 23/25 22/25 22/25 22/25
11 YOGESH KUMAR 2020 21/23
12 SHOURB YADAV 2019 22/25 23/25 23/25 22/25 23/25 22/25 10 11 12 17 17 15
13 PARMOD KUMAR YADAV 2020 20/23
14 BIRJESH RATHOD 2020 20/23
15 HAFIJ KHAN 2020 20/23
16 DINESH KUMAR YADAV 2020 20/23
17 OMPRAKASH SAINI 2020 21/23 10 22
18 YESHPAL 2020 20/23
19 VIDHYA SHAGR PRAJAPAT 2020 18/23 10
20 SHUBHASH CHAND YADAV 2020 10/23 00 00 00 00 00 00 00 5